REGULAMIN Programu „Od uprawy do potrawy” Edycja 2019/2020

REGULAMIN Programu „Od uprawy do potrawy”

Edycja 2019/2020

I. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE

Regulamin – dokument sporządzony przez Organizatora, regulujący zasady Programu, publikowany na Stronie internetowej Programu.

Program – projekt realizowany przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie pod nazwą „Od uprawy do potrawy”, skierowany do uczniów klas 0-4 Szkół Podstawowych oraz przedszkoli, opierający się na materiałach edukacyjnych oraz Klubach Niemarnowania Żywności.

Partnerzy merytoryczni – Polska Federacja Banków Żywności, wspierająca Organizatora wiedzą ekspercką z zakresu tematyki Programu.

Partnerzy strategiczni – Fundacja Tesco, wspierająca Organizatora w realizowaniu programu w placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Organizator Programu – spółka zajmująca się organizacją Programu, działająca na zlecenie i na rzecz Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, odpowiedzialna także za prowadzenie Sekretariatu Programu. Organizatorem Programu jest Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, 02-956 Warszawa, ul. Zawojska 36, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000291030, posługująca się nr REGON 141170030 oraz NIP: 951 22 33 775.

Fundator – spółka Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kapelanka nr 56, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego za nr KRS: 0000016108, posiadająca NIP: 5261037737, o kapitale zakładowym w wysokości: 3 503 718 000,00 zł, finansująca i wydająca nagrody do zdobycia w Programie, zgodnie z Regulaminem.

Sekretariat Programu – biuro uruchomione przez Organizatora na potrzeby organizacji Programu, prowadzone pod adresem ul. Zawojska 36, 02-927 Warszawa, kontakt: tel. 508 416 995 adres e-mailowy: kontakt@oduprawydopotrawy.pl

Szkoła – placówka publiczna lub niepubliczna, znajdująca się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zajmująca się kształceniem dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym. Na potrzeby Programu pod pojęciem Szkoły należy rozumieć również placówki oświatowo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze stanowiące część systemu oświaty, a także przedszkola w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.).

Placówki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (zwane również Placówkami) – placówki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, prowadzone przez terenowe koła przyjaciół dzieci; oparte m. in. o terenowe placówki (świetlice) TPD oraz środowiskowe ogniska wychowawcze (ok. 300 placówek w kraju, z których codziennie korzysta ok. 15 tys. Dzieci). TPD organizuje dożywianie, pomoc w nauce, zajęcia reedukacyjno-resocjalizujące oraz, w porozumieniu z rodzinami i szkołami, dąży do eliminacji zagrożeń wychowawczych i opiekuńczych, mogących doprowadzić do powstawania i utrwalania się patologicznych zachowań podopiecznych.

Materiały edukacyjne – materiały, które szkoły i placówki mogą pobrać. Scenariusze lekcji są dostępne na Stronie Internetowej Programu po uprzednim zarejestrowaniu.

Klub Niemarnowania Żywności – grupa od 3 do maksymalnie 30 uczniów danej Szkoły lub Placówki wraz z Opiekunem, która została zgłoszona przez Opiekuna Klubu do udziału w Programie.

Konkurs – W ramach Programu, w celu edukowania w zakresie właściwego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania jej niemarnowaniu, Tesco (Fundator Konkursu) organizuje Konkurs pod nazwą „Ratuję, nie marnuję”.

Uczestnik – Kluby Niemarnowania Żywności biorące udział w Programie, reprezentowane przez Opiekuna.

Zadanie Konkursowe – działanie polegające na stworzeniu relacji z obchodów Światowego Dnia Żywności (16.10.2019 r.) i przesłaniu go do biura programu w ramach Konkursu.

Laureat – zwycięzcy Konkursu pod nazwą „Ratuję, nie marnuję”.

Nagroda – wygrana obejmująca świadczenie pieniężne lub niepieniężne, jakie Fundator przekazuje Uczestnikowi i na zasadach określonych w Regulaminie, tj. warsztaty edukacyjne dla dzieci przeprowadzone przez Edukatorów z Banków Żywności (3 warsztaty o wartości 1000 złotych brutto każdy) oraz  bony przekazane dla Laureatów Konkursu w wysokości:

I miejsce: bon Tesco o wartości 3000 zł, wraz z nagrodą gotówkową w kwocie 333,30 zł brutto, przeznaczoną na zapłatę podatku od wygranej,
II miejsce: bon Tesco o wartości 2000 zł,
III miejsce: bon Tesco o wartości 1000 zł. 
Łączna wartość wszystkich nagród przyznanych w Konkursie to 9333,30 zł.

Jury – komisja składająca się z przedstawiciela Fundatora oraz przedstawicieli partnerów programu, wyłaniająca laureatów Konkursu uhonorowanych Nagrodą.

Relacja – opis realizacji działań Klubów Niemarnowania Żywności ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obchodów Światowego Dnia Żywności obejmujące opisy podjętych działań, ich celu, zakresu zaangażowanych podmiotów, adresatów działań oraz ewentualnych rezultatów przesłanych na adres mailowy Biura Programu za pomocą formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu wraz z maksymalnie 3 plikami dokumentującymi podjęte działania.

Opiekun – Dyrektor Szkoły lub pedagog/nauczyciel, jak również opiekun w placówkach TPD, dokonujący zgłoszenia do Programu, sprawujący z upoważnienia Szkoły opiekę nad Zespołem, Klubem Niemarnowania Żywności i odpowiedzialny za Zespół, przewodzący działalności Klubu, odpowiedzialny za Klub i upoważniony do zgłoszenia Szkoły do Programu zgodnie z Regulaminem.

Zespół – grupa od 3 do maksymalnie 30 uczniów danej szkoły lub podopiecznych  placówki TPD, która została przez Opiekuna zgłoszona do udziału w Klubach Niemarnowania.

Użytkownik Strony – osoba fizyczna – Opiekun, która zarejestruje swoje konto na www.oduprawydopotrawy.pl, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Strona Internetowa Programu – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.oduprawydopotrawy.pl dedykowana Programowi „Od uprawy do potrawy” (rok szkolny 2019/20), na której zamieszczony jest m.in. niniejszy Regulamin, formularz kontaktowy stworzony do dokonywania zgłoszeń do Programu oraz materiały edukacyjne do pobrania.

Moderator Strony internetowej Programu – osoba wyznaczona przez Organizatora Programu posiadająca dostęp do narzędzi technicznych dających możliwość kontroli treści znajdującej się na Stronie Internetowej Programu oraz możliwość zarządzania stroną Internetową Programu, kontami Użytkowników Strony na poziomie wyższym niż Użytkownicy Strony, a także możliwość kontaktowania się z nauczycielami w sprawie kolejnych edycji Programu.

II. ZASADY OGÓLNE PROGRAMU

 1. Program rozpoczyna się dnia 02.09.2019 r., a kończy dnia 27.06.2020 r.
 2. Celem Programu jest nauka na temat różnorodności produktów spożywczych i prawidłowego przechowywania żywności oraz jej poszanowania; poszerzenie wiedzy dzieci na temat sposobów zapobiegania marnowania żywności; a także promocja marki „Tesco”.
 3. Realizacja Programu polega na: a) zapewnieniu dostępu do materiałów merytorycznych dla Szkół, z możliwością ich pobrania w zakładce „Materiały dla Nauczycieli” na Stronie Internetowej Programu, w celu przeprowadzenia z uczniami Szkół oraz Placówek zajęć o tematyce, której dotyczy Program, a także zawierających przykładowe pomysły do zrealizowania przez działający w Szkole Klub;
  b) zainspirowaniu uczniów Szkół oraz podopiecznych placówek do podejmowania działań zmierzających do promowania postawy niemarnowania żywności w swojej Szkole, w szczególności poprzez zakładanie szkolnych Klubów Niemarnowania Żywności i aktywne działanie w tych Klubach, inspirując się propozycjami działań z zakładki „Kluby Niemarnowania” na Stronie Internetowej Programu;
 4. W każdej Szkole lub Placówce może powstać dowolna liczba Klubów Niemarnowania Żywności, z ograniczeniem, że jeden opiekun może zgłosić tylko jeden klub.
 5. Przed dołączeniem do Programu Szkoła, Placówka oraz Opiekun są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści. Dołączenie do Programu jest uzależnione od zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Programie jest całkowicie dobrowolne.
 6. Opiekun jest również osobą upoważnioną do kontaktu z Organizatorem Programu.

III. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Warunkiem udziału Szkoły lub Placówki w Programie jest zgłoszenie się do Programu Szkoły lub Placówki przez Opiekuna za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.oduprawydopotrawy.pl.
 2. Do Programu można zgłaszać się w terminie od 2.09.2019 do 1.06.2020r.
 3. Zgłoszenia dokonane z uchybieniem terminu o którym mowa w ust. 2 powyżej lub w innym trybie niż określony w ust. 1 powyżej, nie wywołują skutku.
 4. W celu dokonania akceptacji Regulaminu, o której mowa w rozdz. II ust. 7 powyżej, Opiekun przesyłający zgłoszenie do za pomocą formularza zgłoszeniowego, zobowiązany jest zaznaczyć check box akceptacji Regulaminu:

Działając w imieniu Szkoły/Placówki oraz w imieniu własnym, oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Programu „Od uprawy do potrawy” edycja 2019/2020, Polityką Prywatności i Plików cookie,  dostępnej na stronie www.tesco.pl/polityka-prywatnosci/ oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnego na stronie internetowej: www.oduprawydopotrawy.pl, akceptuję ich treść oraz zobowiązuję się do nich stosować.

 1. Zgłaszając Szkołę lub Placówkę do Programu, Opiekun jest zobowiązany podać m.in.: dokładną nazwę zgłaszanej Szkoły lub Placówki oraz jej adres, oraz adres e-mail do kontaktu, numer telefonu Opiekuna.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI

 1. Podstawą realizacji Programu Edycji 2019/2020 jest działanie Klubów Niemarnowania Żywności.
 2. Celem działania Klubu będzie prowadzenie w swojej Szkole lub Placówce działań, które będą propagowały ideę niemarnowania żywności. Nauczyciel/Opiekun będzie mógł realizować działania na podstawie materiałów inspiracyjnych dostępnych na Stronie Internetowej Programu.
 3. Za założenie oraz działalność Klubu Niemarnowania Żywności, Szkoła, Placówka Opiekun Klubu oraz pozostali członkowie Klubu zostaną uhonorowani certyfikatami zaopatrzonymi w logo m.in. Banków Żywności. Opiekun otrzyma certyfikat imienny oraz wzory certyfikatów do wypełnienia imieniem i nazwiskiem dla pozostałych uczestników Klubu. Certyfikaty zostaną przesłane drogą mailową na adres podany przy zgłoszeniu Szkoły lub Placówki do Programu. Opiekun jest zobowiązany do wydrukowania, wypisania certyfikatów dla uczestników Klubu i wręczenia tych certyfikatów uczniom.
 4. Organizator zachęca Kluby Niemarnowania Żywności do podejmowania działań na rzecz propagowania idei niemarnowania żywności, w tym poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć i akcji o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.
 5. W tym celu, Organizator przekaże pierwszym 50 nowym Klubom edukacyjną grę planszową, która jest rozpisana jako scenariusz zajęć lekcyjnych o niemarnowaniu żywności. Gra będzie dostępna do pobrania przez Opiekuna również na Stronie internetowej Programu wraz z innymi materiałami edukacyjnymi z zakładki „Kluby Niemarnowania” na Stronie Internetowej Programu, które mogą stanowić wsparcie i inspiracje w podejmowanych działaniach.
 6. Dla zalogowanych uczestników przygotowywane będą również kolejne propozycje całorocznych aktywności w szkole. (nowe Pomysły dla Klubów będą każdorazowo promowane w aktualnościach na stronie programu).

V. KONKURS DLA KLUBÓW NIEMARNOWANIA

Zgłoszenia:

 1. W ramach Programu, w celu edukowania w zakresie właściwego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania jej niemarnowaniu, Tesco (Organizator Konkursu) organizuje Konkurs pod nazwą „Ratuję, nie marnuję”(Konkurs).
 2.  Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zgłoszenia do Konkursu są dobrowolne.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być Kluby Niemarnowania Żywności biorące udział w Programie, reprezentowanymi przez Opiekuna (Uczestnicy).
 5. Aby zgłosić udział w Konkursie, należy wykonać Zadanie konkursowe, które polega na stworzeniu relacji z obchodów Światowego Dnia Żywności (16.10.2019 r.) (zwanego Zadaniem konkursowym, Relacją) oraz przesłaniu tej relacji  na adres mailowy Biura Programu kontakt@oduprawydopotrawy.pl.
 6. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a) uzupełniony formularz zgłoszeniowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA z opisem działań oraz
  b) załączniki w formacie audio, foto, video, prezentacja power point, pdf (maksymalnie 3 pliki).
 7. Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 16.10. do 15.11.2019 roku do godz. 15:00.
 8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 9. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przygotowanie Pracy Konkursowej, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.
 10. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie odpowiedzi stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, takich jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa autorskie.
 11. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.

Kryteria oceny zgłoszeń:

 1. Spośród Uczestników, którzy wykonali Zadanie Konkursowe, trzyosobowe Jury złożone z przedstawicieli Organizatora Konkursu wyłoni Laureatów Nagród, biorąc pod uwagę:
  a) kreatywność działań i ich niestandardowy charakter,
  b) wykorzystywanie kanałów komunikacji w szkole do dotarcie do szerokiej grupy odbiorców,
  c) zaangażowanie uczniów,
  d) walory edukacyjne działań.

Ogłoszenie wyników:

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 17.01.2020 r.
 2. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej poprzez publikację nazwy zwycięskiego Klubu oraz szkoły lub placówki, w której Klub został założony na stronie internetowej Programu www.oduprawydopotrawy.pl oraz przez wysłanie wiadomości e-mail na adresy Laureatów.

Nagrody:

 1. Nagrodami w Konkursie są bony płatnicze do zrealizowania w Tesco w wysokości:
  a. I miejsce: bon Tesco o wartości 3000 zł, wraz z nagrodą gotówkową w kwocie 333,30 zł brutto, przeznaczoną na zapłatę podatku od wygranej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Łączna wartość jednej nagrody za I miejsce wynosi 3333,30 zł brutto.
  b. II miejsce: bon Tesco o wartości 2000 zł,
  c. III miejsce: bon Tesco o wartości 1000 zł.
 2. Dodatkowo, dla każdego Laureata nagrody Edukatorzy z Banków Żywności przeprowadzą warsztaty edukacyjne dla dzieci w celu pogłębienia wiedzy na temat niemarnowania żywności. Wartość każdego warsztatu to 1000 zł.
 3. Łączna wartość wszystkich nagród przyznanych w Konkursie to 9333,30 zł.
 4. Organizator Konkursu informuje, że Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W szczególności nagroda gotówkowa, o której mowa powyżej, potrącana jest w momencie wydania nagrody przez Organizatora Konkursu, jako płatnika podatku dochodowego od nagród w Konkursie i odprowadzana do właściwego urzędu skarbowego na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że ta kwota pieniężna nie zostaje wydana Laureatowi.
 5. Warunkiem wydania Nagród jest wysłanie przez Laureata w wiadomości e-mail prawdziwych i aktualnych danych teleadresowych Laureata: imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres do wysyłki Nagrody w celu dostarczenia Laureatowi Nagrody oraz poza tym adres zamieszkania w celu odprowadzenia podatku od Nagrody przez Organizatora.
 6. Organizator Konkursu informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych w ciągu 14 dni roboczych od daty poinformowania Laureata o wygraniu Nagrody lub podania przez Laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora Konkursu.
 7. Organizator Konkursu nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 8. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 9. Bony zostaną przekazane Laureatom do 31.01.2020 roku, a podstawą ich odebrania będzie podpisanie w imieniu zwycięskiej grupy uczniów przez Opiekuna protokołu przekazania.
 10. Warsztaty, o których mowa w ust. 11 zostaną przeprowadzone do końca 2 semestru roku szkolnego 2019/2020 (tj. do dnia 26.06.2020 r.).

Reklamacje:

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na piśmie listem poleconym na adres Organizatora Konkursu z dopiskiem „Od uprawy do potrawy”. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
 2. Organizator Konkursu rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym.
 3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Programem oraz Konkursem jest Tesco.
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia Programu oraz  Konkursu, tj. w szczególności w następujących celach:
  a. Przeprowadzenia programu
  b. wyłonienie Laureatów i ogłoszenie wyników w Konkursie,
  c. wydanie Nagród w Konkursie,
  d. odprowadzenie podatku dochodowego od wartości Nagrody w Konkursie,
  e. rozpatrzenie ewentualnych reklamacji w Konkursie
  f. promocji działań edukacyjnych w zakresie walki z marnowaniem żywności, w tym m.in. umieszczaniu relacji z działań Klubów na stronie programu
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu wyłonienia Laureatów i ogłoszenia wyników Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji obejmują imię i nazwisko oraz wizerunek Uczestnika. Dane osobowe Laureata niezbędne do wydania Nagrody i odprowadzenia podatku od Nagrody obejmują dodatkowo także imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres do wysyłki Nagrody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników zgłaszających Odpowiedzi do Konkursu są:
  a. prawnie uzasadniony interes Tesco – w przypadku przetwarzania danych dla celów wymienionych w pkt 2 lit. a i d, e,
  b. przetwarzanie niezbędne dla wykonania umowy – w przypadku przetwarzania danych dla celów wymienionych w pkt 2 lit. b,
  c. obowiązek prawny ciążący na Organizatorze – w przypadku przetwarzania danych dla celów wymienionych w pkt 2 lit. c.
 5. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane w ciągu 60 dni od zakończenia Konkursu. Nie dotyczy to:
  a. danych osobowych Zwycięzców Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do celów podatkowych przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;
  b. danych udostępnianych przez osoby wnoszące reklamacje, które będą przetwarzane do czasu ostatecznego rozpatrzenia danej reklamacji lub prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie roszczeń z tytułu udziału w Konkursie dochodzonych na drodze sądowej lub w innym podobnym trybie.
 6. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na www. oduprawydopotrawy.pl.
 8. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Organizatora Konkursu.
 9. Administratorem danych osobowych osób fizycznych w Programie jest Tesco (Polska) Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-347, ul. Kapelanka 56, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000016108. Dane osobowe w/w osób podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane jedynie na potrzeby przeprowadzenia Programu. Osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia Programu.
 10. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności i Plików Cookie, dostępnej pod adresem: https://www.tesco.pl/polityka-prywatnosci/.

VI. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK

 1. Przesyłając Relację, Opiekun działając w imieniu własnym oraz w imieniu Szkoły lub Placówki na podstawie wyraźnego upoważnienia osoby/osób uprawnionych do jej reprezentowania oświadcza, że:
  a. jest jedynym autorem Relacji oraz, że pełnia majątkowych praw autorskich do Relacji przysługuje Szkole lub Placówce, w której działa Klub Niemarnowania Żywności;
  b. działając w imieniu Szkoły lub Placówki, przenosi na Organizatora oraz Fundatora Nagród własność egzemplarza/y utworu/utworów oraz udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z Relacji i/lub Pracy Konkursowej, nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zgłoszenia Relacji i/lub Pracy Konkursowej polach eksploatacji, a w szczególności:
  • a) utrwalanie dowolną techniką;
  • b) zwielokrotnianie egzemplarzy jakąkolwiek znaną w chwili zgłoszenia Relacji i/lub Pracy Konkursowej techniką, a w szczególności techniką drukarska, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową i poprzez wprowadzanie do pamięci komputera;
  • c) publiczne udostępnianie Relacji w całości lub w części w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Relacji lub jej części w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, poprzez ich wprowadzenie do sieci Internet i publikację na Stronie Internetowej Programu;

c. upoważnia Organizatora oraz Fundatora do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Relacji, w tym w szczególności do oznaczania Relacji wedle wyboru Organizatora lub Fundatora – bądź imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem Opiekuna, bądź do jego przedstawiania w sposób anonimowy. 
d. dostarczona Relacja nie naruszają żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, w tym wizerunku i  innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich;
e. Szkoła lub Placówka ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia Relacji do Programu, 
a w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Organizatora lub Fundatora, Szkoła lub Placówka zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub Fundatora z obowiązku świadczenia, a w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko Organizatorowi lub Fundatorowi, wstąpić do tego postępowania zamiast lub obok tego Organizatora lub Fundatora;
f. w przypadku gdy Relacja zawiera wizerunek osoby fizycznej, Opiekun Klubu posiada zgodę osób uprawnionych (w szczególności opiekunów prawnych dzieci), na ich rozpowszechnianie przez Organizatora oraz Fundatora poprzez zgłoszenie Relacji do Programu oraz publikację na Stronie Internetowej Programu, w formie pisemnej i działając w imieniu własnym i z upoważnienia tych osób udziela zgody na rozpowszechnianie tych wizerunków, nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celu dotyczącym promocji Programu oraz zaprezentowania Relacji biorących udział w Programie.
g. Udzielenie licencji oraz upoważnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6 powyżej nastąpi w momencie przesłania odpowiednio Relacji. Licencja oraz zgoda udzielane są nieodpłatnie. Organizator ani Fundator nie są zobowiązani do rozpowszechniania Relacji.
h. W przypadku, gdy Organizator lub Fundator wyrazi wolę uzyskania pełni majątkowych praw autorskich do utworów, wówczas zwróci się do Szkoły lub Placówki z propozycją zawarcia odpowiednich umów nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich, w formie pisemnej.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację i prawidłowy przebieg Programu.
 2. Za zebranie wymaganych dokumentów od rodziców dzieci uczestniczących w Programie, za zapoznanie się z informacjami dotyczącymi alergii występujących w grupie dzieci biorących udział w Ekspedycji Smaków, a także za przekazanie tych informacji pracownikowi Tesco odpowiada Opiekun.

VIII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu realizacji Programu Fundator świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników Strony – Opiekunów zgłaszających się do Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie przeprowadzenia Programu określa „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Od uprawy do potrawy”, znajdujący się na stronie www.oduprawydopotrawy.pl.

IX. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROGRAMU

 1. Organizator w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Programu powołuje Komisję składającą się z trzech osób powołanych przez Organizatora.
 2. Komisja rozpatruje także reklamacje związane z przebiegiem Programu, w tym Konkursu.
 3. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu należy zgłaszać w czasie trwania Programu oraz w terminie 30 dni od daty jego zakończenia.
 4. W celu zapewnienia sprawniejszego i szybszego rozpoznawania reklamacji, składający reklamację jest proszony o zgłaszanie reklamacji w formie pisemnej na adres Sekretariatu Programu (Biuro Programu „Od uprawy do potrawy” ul. Zawojska 36, 02-927 Warszawa) lub mailem na adres e-mail Sekretariatu Programu (kontakt@oduprawydopotrawy.pl). W reklamacji prosimy podać Państwa żądania w związku ze złożeniem reklamacji oraz adres, na jaki mamy wysłać odpowiedź.
 5. Komisja poinformuje składającego reklamację o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 6. Niezależnie od powyższego, Uczestnik może dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Organizatora, a ponadto zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem strony  www.oduprawydopotrawy.pl, konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych bezwzględnie obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób małoletnich, a także w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Programu. O każdej zmianie Organizator powiadamiać będzie niezwłocznie na Stronie internetowej Programu. Uczestnikom przysługuje z tego tytułu nieograniczone w czasie prawo rezygnacji z uczestnictwa w Programie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich publikacji na stronie internetowej www.oduprawydopotrawy.pl.
 3. Administrator informuje Szkoły i Placówki o zmianach Regulaminu, o których mowa w ust. 1 powyżej, najpóźniej na 2 tygodnie przed jego zmianą, poprzez publikację na Stronie internetowej Programu Serwisu wyraźnej informacji o zmianie, a także poprzez doręczenie zgłoszonym do Programu Szkołom i Placówkom informacji o zmianie, przynajmniej na 2 tygodnie przed zmianą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w taki sposób, że Szkoły i Placówki działające przez Opiekunów mają możliwość pobrania dokumentu informującego o zmianach, jego zapisania i odtwarzania w dowolnej chwili. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Szkół i Placówek, jeśli nie wypowiedziały udziału w Programie w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia im zmian Regulaminu, poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu drogą elektroniczną na adres Sekretariatu Programu. 
 4. We wszystkich kwestiach zarówno uregulowanych, jak i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu Programu „Od uprawy do potrawy” – Zgoda na publikację wizerunku

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Programu „Od uprawy do potrawy” – Zgoda na publikację wizerunku

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu Programu „Od uprawy do potrawy” – Formularz Konkursu „Ratujemy, nie marnujemy”