REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ WYKORZYSTANIA PLIKÓW „COOKIE” Programu „Od uprawy do potrawy” Edycji 2019/2020

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Spółka Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Krakowie, przy ul. Kapelanka nr 56, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego za nr KRS: 0000016108, posiadająca NIP: 5261037737, o kapitale zakładowym w wysokości: 3 503 718 000,00 zł,   jest pomysłodawcą i zleceniodawcą organizacji programu pod nazwą „Od uprawy do potrawy”, (dalej również ”Program”), mającego na celu edukację i propagowanie wiedzy o pochodzeniu, składzie i jakości produktów spożywczych, zdrowym żywieniu, zasadach niemarnowania żywności, promowanie wśród uczniów pozytywnych postaw w zakresie zdrowego stylu życia i żywienia, a także rozwijanie talentów, umiejętności i wyobraźni młodzieży szkolnej oraz promocję marki „Tesco”, poprzez inicjowanie zakładania szkolnych Klubów Niemarnowania Żywności i aktywnego działania w tych Klubach, udostępnianie pedagogom szkolnym materiałów edukacyjnych wspomagających działania ww. Klubów.
 2. Niniejszy dokument, zwany dalej również „Regulaminem” określa zasady świadczenia usług związanych z realizacją Programu drogą elektroniczną.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Dla celów przeprowadzenia Programu, Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej również „Usługodawcą” świadczy usługi drogą elektroniczną, na rzecz podmiotów uczestniczących w Programie, zwanych dalej również „Usługobiorcami”, w zakresie:
  • 1. udostępniania na Stronie internetowej Programu Regulaminu Programu oraz Polityki Prywatności oraz umożliwienia zapoznania się z nimi, ich pobrania i zapisania oraz akceptacji ich postanowień;
  • 2. umożliwienia Usługobiorcom – opiekunom uczniów rejestracji udziału w Programie  oraz późniejszego  logowania za pośrednictwem Strony internetowej Programu;
  • 3. dostarczenia za pośrednictwem Strony internetowej Programu funkcjonalności umożliwiających przeprowadzenie poszczególnych działań w ramach Programu, w tym w szczególności umożliwiających pobieranie materiałów edukacyjnych;
  • 4. prowadzenia za pośrednictwem Strony Internetowej Programu kont  – opiekunów uczestniczących w Programie;
  • 5. udostępniania informacji o realizowanym Programie oraz o statusie Usługobiorców w Programie, jeśli Regulamin Programu to przewiduje;
  • 6. wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości o charakterze informacyjnym lub marketingowym (Newsletter);
  • 7. umożliwienia kontaktu z Usługodawcą oraz z podmiotami, które na jego zlecenie realizują Program, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej Programu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy podane w tym celu, w tym umożliwienia składania oświadczeń woli za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w szczególności oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie;
  • 8. umożliwienia przystąpienia do Programu za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego  na Stronie Internetowej Programu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • 9. prezentowania nagród, materiałów o charakterze szkoleniowym lub edukacyjnym, możliwych do uzyskania w Programie.
 2. Usługobiorcą może być osoba fizyczna lub szkoła, jeśli zgodnie z zasadami Regulaminu Programu może brać udział w Programie i korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili dokonania zgłoszenia w Programie i ulega rozwiązaniu z chwilą jego zakończenia albo z chwilą zakończenia udziału Usługobiorcy w Programie, poprzez złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia o rezygnacji. Przed zawarciem umowy Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego treści. Zaakceptowanie Regulaminu jest konieczne do dokonania rejestracji w Programie.
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje nieodpłatnie.
 5. Warunkiem technicznym niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej.
 6. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 7. W związku z korzystaniem z usług drogą elektroniczną nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną(t,j, Dz. U. z 2013 r, poz. 1422). Usługodawca zwraca jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
 8. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 7 powyżej, Usługobiorca powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączenia się do Internetu w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
 9. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

III. PLIKI COOKIE

 1. Usługodawca posługując się Stroną Internetową Programu korzysta z technologii pod nazwą „Cookie. Plik Cookie jest informacją, którą serwer sieciowy Usługodawcy wysyła do komputera Usługobiorcy, z chwilą uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do Strony internetowej Programu.
 2. Usługodawca korzysta, bądź może korzystać z następujących plików Cookie:
  • 1. dotyczące sesji – w celu przywoływania zapisanych w pamięci danych technicznych Usługobiorcy podczas korzystania ze Strony oraz przechodzenia na kolejne strony, a także w celu wykorzystania tych danych technicznych do ulepszania sposobu korzystania ze Strony (plik ten nie zawiera żadnych danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby użytkownika i istnieje tylko do czasu zakończenia sesji oraz opuszczenia Strony);
  • 2. plik logowania i wielokrotnego korzystania, który może być zainstalowany w komputerze Usługobiorcy przez Usługodawcę podczas logowania się na Stronie Internetowej Programu, w celu zapamiętania jego danych na potrzeby logowania. Mogą one zostać wykorzystane jedynie dla wygody użytkownika w celu uniknięcia konieczności ponownego udzielania pełnych informacji przy następnym logowaniu.
 1. W celu przejrzenia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer 5.0 lub w nowszej wersji należy wybrać pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), wybrać zakładkę General (Ogólne) oraz przycisk Settings (Ustawienia) i View Files (Przejrzyj Pliki).
 2. W celu kontrolowania plików cookie w przeglądarce:
  • 1. Internet Explorer 5.0 lub nowszej wersji: Internet Explorer 6.01 należy wybrać pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknąć zakładkę Privacy (Prywatność), wybrać opcję Custom Level (Poziom niestandardowy), następnie kilknąć przycisk Advanced (Zaawansowane) oraz zaznaczyć opcję „override automatic cookie handling” (zastąp automatyczną obsługę plików cookie) i wybrać odpowiednią opcję: Accept (Akceptuj), Block (Zablokuj) lub Prompt (Monituj);
  • 2. Internet Explorer 5.0 lub 5.51 należy wybrać pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknąć zakładkę Security (Bezpieczeństwo), i wybrać opcję Custom Level (Poziom niestandardowy). Następnie po przewinięciu okna w dół do szóstej pozycji, aby sprawdzić sposób obsługi plików cookie przez IE5, istnieje możliwość dokonania zmiany ustawionej opcji, klikając odpowiednio: Accept (Akceptuj), Block (Zablokuj) albo Prompt (Monituj).
 1. Ograniczenie zastosowania plików cookie może mieć wpływ na zakres korzystania z Strony przez użytkownika. W przypadku zablokowania przez Usługobiorcę plików Cookie, większość zawartości Strony pozostanie w dalszym ciągu widoczna, jednak niektóre funkcje takie jak uzyskanie statusu zarejestrowanego użytkownika mogą być niedostępne.
 2. Usługodawca nie zezwala osobom trzecim na instalowanie plików Cookie w komputerze użytkownika za pośrednictwem Strony, chyba że pliki te instalowane są na nasz wniosek i znajdują się pod naszą bezpośrednią kontrolą, a osoby trzecie nie mają dostępu do nich ani możliwości korzystania z nich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych Polityce Prywatności.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje powinny być składane na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: kontakt@oduprawydopotrawy.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać określenie Usługobiorcy (nazwę, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz opis problemu, będącego podstawą zgłoszenia reklamacji.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu rozpoznania reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w tym terminie, Usługodawca poinformuje o tym zgłaszającego reklamację Usługobiorcę, podając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej Programu.
 2. Treść Regulaminu może ulec zmianie jedynie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Usługodawcy, a ponadto zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony internetowej Programu, konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób małoletnich. Uczestnicy Programu mają możliwość zrezygnowania z udziału w Programie, w każdym czasie, co oznacza rezygnację z korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie.