Regulamin

REGULAMIN Programu „Od uprawy do potrawy” Edycja 2018/2019

I. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE

Regulamin – dokument sporządzony przez Organizatora, regulujący zasady Programu, publikowany na Stronie internetowej Programu.

Program – projekt realizowany przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie pod nazwą „Od uprawy do potrawy”, skierowany do uczniów klas 0-4 Szkół Podstawowych oraz przedszkoli, opierający się na Ekspedycjach Smaków, materiałach edukacyjnych oraz Klubach Niemarnowania Żywności.

Partnerzy merytoryczni – Polska Federacja Banków Żywności, Funiversity oraz Fundacja Szkoła na Widelcu, wspierające Organizatora wiedzą ekspercką z zakresu tematyki Programu.

Organizator Programu – spółka zajmująca się organizacją Programu, działająca na zlecenie i na rzecz Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, odpowiedzialna także za prowadzenie Sekretariatu Programu. Organizatorem Programu jest Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, 02-956 Warszawa, ul. Zawojska 36, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000291030, posługująca się nr REGON 141170030 oraz NIP: 951 22 33 775.

Fundator – spółka Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kapelanka nr 56, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego za nr KRS: 0000016108, posiadająca NIP: 5261037737, o kapitale zakładowym w wysokości: 3 503 718 000,00 zł, finansująca i wydająca nagrody do zdobycia w Programie, zgodnie z Regulaminem.

Sekretariat Programu – biuro uruchomione przez Organizatora na potrzeby organizacji Programu, prowadzone pod adresem ul. Zawojska 36, 02-927 Warszawa, kontakt: tel. 508 416 995 adres e-mailowy: kontakt@oduprawydopotrawy.pl

Szkoła – placówka publiczna lub niepubliczna, znajdująca się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zajmująca się kształceniem dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym. Na potrzeby Programu pod pojęciem Szkoły należy rozumieć również placówki oświatowo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze stanowiące część systemu oświaty, a także przedszkola w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.).

Klub Niemarnowania Żywności – grupa od 3 do maksymalnie 30 uczniów danej Szkoły wraz z Opiekunem która została zgłoszona przez Opiekuna Klubu do udziału w Programie.

Ekspedycja Smaków – 2-godzinna wycieczka edukacyjna Zespołu wraz z Opiekunem, odbywająca się na terenie określonych sklepów Tesco. Ekspedycja przeprowadzana jest przez dedykowanego pracownika Tesco.

Materiały edukacyjne – materiały, które Opiekun otrzymuje po wycieczce edukacyjnej w postaci boksa edukacyjnego. Boks III edycji zawiera 5 scenariuszy lekcji wraz z materiałami pomocniczymi. Szkoły mogą pobrać scenariusze lekcji z tej i poprzednich edycji ze Strony Internetowej Programu po uprzednim zarejestrowaniu.

Klub Niemarnowania Żywności – grupa od 3 do maksymalnie 30 uczniów danej Szkoły wraz z Opiekunem, która została zgłoszona przez Opiekuna Klubu do udziału w Programie.

Opiekun – Dyrektor Szkoły lub pedagog/nauczyciel, dokonujący zgłoszenia do Programu, sprawujący z upoważnienia Szkoły opiekę nad Zespołem, Klubem Niemarnowania Żywności, uczestniczący wraz z uczniami w Ekspedycji Smaków i odpowiedzialny za Zespół, przewodzący działalności Klubu, odpowiedzialny za Klub i upoważniony do zgłoszenia Szkoły do Programu zgodnie z Regulaminem.

Zespół – grupa od 3 do maksymalnie 30 uczniów danej szkoły, która została przez Opiekuna zgłoszona do udziału w Ekspedycji Smaków.

Użytkownik Strony – osoba fizyczna - Opiekun, która zarejestruje swoje konto na www.oduprawydopotrawy.pl, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Strona Internetowa Programu – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.oduprawydopotrawy.pl dedykowana Programowi „Od uprawy do potrawy” (rok szkolny 2018/19), na której zamieszczony jest m.in. niniejszy Regulamin, formularz kontaktowy stworzony do dokonywania zgłoszeń do Programu oraz materiały edukacyjne do pobrania.

Użytkownik Strony – osoba fizyczna - Opiekun, która zarejestruje swoje konto na www.oduprawydopotrawy.pl, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Moderator Strony internetowej Programu – osoba wyznaczona przez Organizatora Programu posiadająca dostęp do narzędzi technicznych dających możliwość kontroli treści znajdującej się na Stronie Internetowej Programu oraz możliwość zarządzania stroną Internetową Programu, kontami Użytkowników Strony na poziomie wyższym niż Użytkownicy Strony, a także możliwość kontaktowania się z nauczycielami w sprawie kolejnych edycji Programu.

II. ZASADY OGÓLNE PROGRAMU

 1. Program rozpoczyna się dnia 03.09.2018 r., a kończy dnia 30.06.2019 r.

 2. Celem Programu jest nauka podstawowych zasad prawidłowego żywienia; poszerzanie zainteresowania dzieci zdrowym stylem życia i dbaniem o własne zdrowie; poszerzenie wiedzy na temat różnorodności produktów spożywczych i prawidłowego przechowywania żywności oraz jej poszanowania; poszerzenie wiedzy dzieci na temat sposobów zapobiegania żywności; a także promocja marki „Tesco”.

 3. Realizacja Programu polega na:

  1) organizowaniu Ekspedycji Smaków, w których biorą udział Zespoły wraz z Opiekunem, na terenie sklepów Tesco określonych w zakładce „Miejsca Ekspedycji” na Stronie Internetowej Programu;organizowaniu Ekspedycji, w których biorą udział Zespoły, na terenie określonych sklepów „Tesco” w Polsce oraz

  2) zapewnieniu dostępu do materiałów merytorycznych dla Szkół, z możliwością ich pobrania w zakładce „Materiały dla Nauczycieli” na Stronie Internetowej Programu, w celu przeprowadzenia z uczniami Szkół zajęć o tematyce, której dotyczy Program, a także zawierających przykładowe pomysły do zrealizowania przez działający w Szkole Klub;

  3) zainspirowaniu uczniów Szkół do podejmowania działań zmierzających do promowania postawy niemarnowania żywności w swojej Szkole, w szczególności poprzez zakładanie szkolnych Klubów Niemarnowania Żywności i aktywne działanie w tych Klubach, inspirując się propozycjami działań z zakładki „Kluby Niemarnowania” na Stronie Internetowej Programu;

 4. W każdej Szkole może powstać dowolna liczba Klubów Niemarnowania Żywności, z ograniczeniem, że jeden opiekun może zgłosić tylko jeden klub.

 5. Jeden Opiekun może zgłosić dowolną liczbę zespołów na ekspedycję, między każdym pojedynczym zgłoszeniem musi być odstęp 7 dni.

 6. Przed dołączeniem do Programu Szkoła oraz Opiekun są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści. Dołączenie do Programu jest uzależnione od zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Programie jest całkowicie dobrowolne.

 7. Opiekun jest również osobą upoważnioną do kontaktu z Organizatorem Programu.

III. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Warunkiem udziału Szkoły w Programie jest zgłoszenie się do Programu Szkoły przez Opiekuna za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.oduprawydopotrawy.pl.

 2. Do Programu można zgłaszać się w terminie od 3.09.2018 do 14.06.2019r.

 3. Zgłoszenia dokonane z uchybieniem terminu o którym mowa w ust. 2 powyżej lub w innym trybie niż określony w ust. 1 powyżej, nie wywołują skutku.

 4. Wysłanie zgłoszenia do Programu nie gwarantuje wzięcia udziału w Programie. Ostateczne potwierdzenie możliwości wzięcia udziału w Programie nastąpi nie później niż na tydzień przed ustalonym uprzednio terminem Ekspedycji Smaków.

 5. W celu dokonania akceptacji Regulaminu, o której mowa w rozdz. II ust. 7 powyżej, Opiekun przesyłający zgłoszenie do za pomocą formularza zgłoszeniowego, zobowiązany jest zaznaczyć odpowiedni check box akceptacji Regulaminu: Działając w imieniu Szkoły oraz w imieniu własnym, oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Programu „Od uprawy do potrawy” Edycja 2018/2019, Polityką Prywatności i Plików Cookie, dostępnej na stronie www.tesco.pl/polityka-prywatnosci/ oraz Regulaminem Świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnego na stronie internetowej: www.oduprawydopotrawy.pl, akceptuję ich treść oraz zobowiązuję się do nich stosować.

 6. W celu dokonania zapisu na Ekspedycję Smaków, Opiekun przesyłający zgłoszenie do za pomocą formularza zgłoszeniowego, zobowiązany jest ponadto zaznaczyć odpowiedni check box, dotyczący informacji o alergiach: Działając w imieniu Szkoły oraz w imieniu własnym, oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Programu „Od uprawy do potrawy” Edycja 2018/2019, Polityką Prywatności i Plików Cookie, dostępnej na stronie www.tesco.pl/polityka-prywatnosci/ oraz Regulaminem Świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnego na stronie internetowej: www.oduprawydopotrawy.pl, akceptuję ich treść oraz zobowiązuję się do nich stosować. Oświadczam także, że zobowiązuję się zebrać od rodziców dzieci uczestniczących w Programie informacje o posiadanych przez te dzieci alergiach, zapoznać się z tymi informacjami i przekazać dedykowanemu pracownikowi Tesco przed rozpoczęciem Ekspedycji Smaków informacje o tym, jakie alergie występują w grupie dzieci biorących udział w Ekspedycji Smaków, bez wskazywania imion i nazwisk dzieci, których dotyczą poszczególne alergie.”.

 7. W przypadku przesłania zgłoszenia niezawierającego oświadczeń, o których mowa w pkt 5 i 6, Moderator skontaktuje się z Opiekunem, w celu usunięcia zgłoszenia.

 8. Zgłaszając Szkołę do Programu, Opiekun jest zobowiązany podać m.in.: dokładną nazwę zgłaszanej Szkoły oraz jej adres, adres e-mail do kontaktu, przedmiot nauczania, numer telefonu oraz: 1) W przypadku zgłoszeń na Ekspedycję: liczbę uczniów, lokalizację sklepu, gdzie chce uczestniczyć w wycieczce, preferowany miesiąc wycieczki. 2) W przypadku Klubów Niemarnowania: adres szkoły, nazwę Klubu Niemarnowania Żywności, który zgłasza, wymyśloną przez jego członków, opis Klubu oraz opcjonalnie grafikę.

IV. PRZEBIEG EKSPEDYCJI

 1. Ekspedycje odbywają się w 50 lokalizacjach (sklepach Tesco), zgodnie z rozpiską umieszczoną na Stronie Internetowej Programu, w miejscu i w terminach ustalonych wspólnie przez Opiekuna i Organizatora.

 2. Ekspedycje odbywają się w czasie od 1 października 2018 r. do 20 czerwca 2019 r., z ograniczoną dostępnością w grudniu.

 3. Na jedną Ekspedycję może przyjść maksymalnie 30 uczniów.

 4. Przed rozpoczęciem Ekspedycji Smaków, Opiekun zbiera podpisane zgody na opublikowanie wizerunku rodziców i dzieci biorących udział w Programie, a także informacje przekazane przez rodziców dzieci biorących udział w tej Ekspedycji na temat alergii dziecka na produkty pokarmowe, takie jak: laktoza (produkty mleczne), orzechy, owoce, warzywa (ze wskazaniem konkretnych rodzajów), czekolada gorzka, suszone owoce, Opiekun zapoznaje się z tymi informacjami, a następnie przekazuje pracownikowi Tesco informacje o tym, jakie alergie występują w grupie dzieci biorących udział w Ekspedycji Smaków, bez wskazywania imion i nazwisk dzieci, których dotyczą poszczególne alergie. Formularze wymaganych dokumentów stanowią Załączniki 1-3 do niniejszego Regulaminu.

 5. Nauczyciel może odwołać udział w Ekspedycji Smaków ze względu na sytuację losową. W pozostałych przypadkach nauczyciel ma możliwość odwołania Ekspedycji Smaków nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym terminem Ekspedycji Smaków przez przesłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@oduprawydopotrawy.pl

 6. Bezpośrednio po każdej Ekspedycji Zespół otrzyma:

  1) boks edukacyjny dla swojej Szkoły, w skład którego będzie wchodzić 5 scenariuszy lekcji oraz zestawy do przygotowania eksperymentów z Zespołem, o wartości 98 zł;

  2) książeczki edukacyjne dla wszystkich uczniów biorących udział w Ekspedycji, o wartości 5 zł;

 7. Z tytułu przekazania Szkołom boksów edukacyjnych, o których mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 1 powyżej, Szkoły podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione od podatku zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

V. DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI

 1. Drugą podstawą realizacji Programu Edycji 2018/2019 jest działanie Klubów Niemarnowania Żywności.

 2. Celem działania Klubu będzie prowadzenie w swojej Szkole działań, które będą propagowały ideę niemarnowania żywności. Nauczyciel będzie mógł realizować działania na podstawie materiałów inspiracyjnych dostępnych na Stronie Internetowej Programu.

 3. Za założenie oraz działalność Klubu Niemarnowania Żywności, Szkoła, Opiekun Klubu oraz pozostali członkowie Klubu zostaną uhonorowani certyfikatami zaopatrzonymi w logo m.in. Banków Żywności. Opiekun otrzyma certyfikat imienny oraz wzory certyfikatów do wypełnienia imieniem i nazwiskiem dla pozostałych uczestników Klubu. Certyfikaty zostaną przesłane drogą mailową na adres podany przy zgłoszeniu Szkoły do Programu. Opiekun jest zobowiązany do wydrukowania, wypisania certyfikatów dla uczestników Klubu i wręczenia tych certyfikatów uczniom.

 4. Organizator zachęca Kluby Niemarnowania Żywności do podejmowania działań na rzecz propagowania idei niemarnowania żywności, w tym poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć i akcji o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. W tym celu, Organizator przekaże pierwszym 100 Klubom edukacyjną grę planszową, która jest rozpisana jako scenariusz zajęć lekcyjnych o niemarnowaniu żywności. Gra będzie dostępna do pobrania przez Opiekuna również na Stronie internetowej Programu wraz z innymi materiałami edukacyjnymi z zakładki „Kluby Niemarnowania” na Stronie Internetowej Programu, które mogą stanowić wsparcie i inspiracje w podejmowanych działaniach.

 5. Opiekun Klubu Niemarnowania Żywności może stworzyć relacje z realizacji działań, o których mowa w ust. 5 powyżej, obejmujące opisy podjętych działań, ich celu, zakresu zaangażowanych podmiotów, adresatów działań oraz ewentualnych rezultatów oraz fotorelację z tych działań (nie więcej niż 10 zdjęć w ramach jednej fotorelacji), zwane dalej „Relacją” lub „Relacjami” oraz przesłać ją za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej programu w zakładce „Kluby Niemarnowania”. Z jednego działania może powstać maksymalnie jedna Relacja.

VI. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK

 1. Przesyłając Relację, Opiekun działając w imieniu własnym oraz w imieniu Szkoły na podstawie wyraźnego upoważnienia osoby/osób uprawnionych do jej reprezentowania oświadcza, że:

  1) jest jedynym autorem Relacji oraz, że pełnia majątkowych praw autorskich do Relacji przysługuje Szkole, w której działa Klub Niemarnowania Żywności; 2) działając w imieniu Szkoły, przenosi na Organizatora oraz Fundatora Nagród własność egzemplarza/y utworu/utworów oraz udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z Relacji i/lub Pracy Konkursowej, nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zgłoszenia Relacji i/lub Pracy Konkursowej polach eksploatacji, a w szczególności:

  a) utrwalanie dowolną techniką;

  b) zwielokrotnianie egzemplarzy jakąkolwiek znaną w chwili zgłoszenia Relacji i/lub Pracy Konkursowej techniką, a w szczególności techniką drukarska, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową i poprzez wprowadzanie do pamięci komputera;

  c) publiczne udostępnianie Relacji w całości lub w części w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Relacji lub jej części w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, poprzez ich wprowadzenie do sieci Internet i publikację na Stronie Internetowej Programu;

  3) upoważnia Organizatora oraz Fundatora do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Relacji, w tym w szczególności do oznaczania Relacji wedle wyboru Organizatora lub Fundatora – bądź imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem Opiekuna, bądź do jego przedstawiania w sposób anonimowy. 4) dostarczona Relacja nie naruszają żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, w tym wizerunku i innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich; 5) Szkoła ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia Relacji do Programu, a w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Organizatora lub Fundatora, Szkoła zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub Fundatora z obowiązku świadczenia, a w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko Organizatorowi lub Fundatorowi, wstąpić do tego postępowania zamiast lub obok tego Organizatora lub Fundatora; 6) w przypadku gdy Relacja zawiera wizerunek osoby fizycznej, Opiekun Klubu posiada zgodę osób uprawnionych (w szczególności opiekunów prawnych dzieci), na ich rozpowszechnianie przez Organizatora oraz Fundatora poprzez zgłoszenie Relacji do Programu oraz publikację na Stronie Internetowej Programu, w formie pisemnej i działając w imieniu własnym i z upoważnienia tych osób udziela zgody na rozpowszechnianie tych wizerunków, nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celu dotyczącym promocji Programu oraz zaprezentowania Relacji biorących udział w Programie.

 2. Udzielenie licencji oraz upoważnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6 powyżej nastąpi w momencie przesłania odpowiednio Relacji. Licencja oraz zgoda udzielane są nieodpłatnie.. Organizator ani Fundator nie są zobowiązani do rozpowszechniania Relacji.

 3. W przypadku, gdy Organizator lub Fundator wyrazi wolę uzyskania pełni majątkowych praw autorskich do utworów, wówczas zwróci się do Szkoły z propozycją zawarcia odpowiednich umów nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich, w formie pisemnej.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację i prawidłowy przebieg Programu.

 2. Za zebranie wymaganych dokumentów od rodziców dzieci uczestniczących w Programie, za zapoznanie się z informacjami dotyczącymi alergii występujących w grupie dzieci biorących udział w Ekspedycji Smaków, a także za przekazanie tych informacji pracownikowi Tesco odpowiada Opiekun.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych w Programie jest Tesco (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-347, ul. Kapelanka 56, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000016108. Dane osobowe w/w osób podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane jedynie na potrzeby przeprowadzenia Programu. Osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia Programu.

 2. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności i Plików Cookie, dostępnej pod adresem: https://www.tesco.pl/polityka-prywatnosci/.

IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu realizacji Programu Fundator świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników Strony - Opiekunów zgłaszających się do Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie przeprowadzenia Programu określa „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Od uprawy do potrawy”, znajdujący się na stronie www.oduprawydopotrawy.pl.

X. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROGRAMU

 1. Organizator w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Programu powołuje Komisję składającą się z trzech osób powołanych przez Organizatora.

 2. Komisja rozpatruje także reklamacje związane z przebiegiem Programu, w tym Konkursu.

 3. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu należy zgłaszać w czasie trwania Programu oraz w terminie 30 dni od daty jego zakończenia

 4. W celu zapewnienia sprawniejszego i szybszego rozpoznawania reklamacji, składający reklamację jest proszony o zgłaszanie reklamacji w formie pisemnej na adres Sekretariatu Programu (Biuro Programu „Od uprawy do potrawy” ul. Zawojska 36, 02-927 Warszawa) lub mailem na adres e-mail Sekretariatu Programu (kontakt@oduprawydopotrawy.pl). W reklamacji prosimy podać Państwa żądania w związku ze złożeniem reklamacji oraz adres, na jaki mamy wysłać odpowiedź.

 5. Komisja poinformuje składającego reklamację o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

 6. Niezależnie od powyższego, Uczestnik może dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Organizatora, a ponadto zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem strony www.oduprawydopotrawy.pl, konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych bezwzględnie obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób małoletnich, a także w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Programu. O każdej zmianie Organizator powiadamiać będzie niezwłocznie na Stronie internetowej Programu. Uczestnikom przysługuje z tego tytułu nieograniczone w czasie prawo rezygnacji z uczestnictwa w Programie.

 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich publikacji na stronie internetowej www.oduprawydopotrawy.pl.

 3. Administrator informuje Szkoły o zmianach Regulaminu, o których mowa w ust. 1 powyżej, najpóźniej na 2 tygodnie przed jego zmianą, poprzez publikację na Stronie internetowej Programu Serwisu wyraźnej informacji o zmianie, a także poprzez doręczenie zgłoszonym do Programu Szkołom informacji o zmianie, przynajmniej na 2 tygodnie przed zmianą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w taki sposób, że Szkoły działające przez Opiekunów mają możliwość pobrania dokumentu informującego o zmianach, jego zapisania i odtwarzania w dowolnej chwili. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Szkół, jeśli nie wypowiedziały udziału w Programie w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia im zmian Regulaminu, poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu drogą elektroniczną na adres Sekretariatu Programu.

 4. We wszystkich kwestiach zarówno uregulowanych, jak i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZGODA na publikację wizerunku .

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZGODA na publikację wizerunku - osoba dorosła.

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE alergie.